നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം!!!

ബിജു എന്ന സുഹൃത്തിലൂടെയാണ് പൂനെയിൽ താമസിക്കുന്ന വിനീത നന്തികേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2020 നവംബർ 28ന്.

ഓയിലിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളായിരുന്നു വിനീതയ്ക്ക്. പലവട്ടം വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഇന്നിപ്പോ ദാ റിവ്യൂ എത്തി.
നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം 💐

നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top